Trolling Master Bornholm 2020

Trolling Master Bornholm 2020 er AFLYST.

Vi har modtaget/Wir erfahren/We have received:

Kære Alle

Det er med stor beklagelse, at jeg må fortælle jer, at TMB 2020 er aflyst.

Vi har lyttet til regeringens anbefalinger, og må erkende, at det er ikke forsvarligt at samle 9 nationer på så lille et område. Vi har deltagere, der kommer fra deciderede fareområder som Nordrhein-Westfalen. Dertil kommer, at jeg ikke ved, hvor mange sygemeldinger jeg får her i personalet. Vi skal bruge i omegnen af 50 medarbejdere for at gennemføre, men vi kan ikke vide, om vi kan samle det antal, når vi kommer hen i slutningen af april.

Tilmeldte teams har nu to muligheder:

1. Penge tilbage. Hvis du ønsker penge tilbage, så skal du sende en mail til trolling@tv2bornholm.dk Mail skal indeholde dit bådnummer. Vi skal have mail senest den 1. april. Herefter overfører vi penge.

2. Automatisk overførsel til 2021. Hvis vi ikke hører fra dig, så er du automatisk overført til konkurrencen i 2021. Du beholder dit bådnummer. Hvis vi får nogle ledige numre, så vil de blive sat til salg til oktober. Vi forventer festaften også i 2021, så har du købt billetter til det, så gælder de også i 21.

Det er aldrig sket før i 15 år, at vi skulle aflyse, men omstændigheder er også noget, som jeg aldrig nogensinde i mit liv har oplevet før.

Det er jo ikke sådan, at Bornholm er lukket, så det er jo muligt at tage på trollingfiskeri i den uge i april, men det sker uden den infrastruktur, som vi normalt bringer på plads.

Jeg håber, at I alle har forståelse for situationen og aflysningen.

De bedste hilsner

Holdet bag TMB


Hallo

Mit großem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass TMB 2020 abgesagt wurden.

Wir haben auf die Empfehlungen der Regierung gehört und müssen anerkennen, dass es nicht gerechtfertigt ist, 9 Nationen auf so kleinem Raum zusammenzubringen. Wir haben Teilnehmer aus ausgewiesenen Gefahrenbereichen wie Nordrhein-Westfalen. Außerdem weiß ich nicht, wie viele kranke Nachrichten ich hier im Personal bekomme. Wir brauchen ungefähr 50 Mitarbeiter, aber wir wissen nicht, ob wir diese Zahl bis Ende April erfassen können.

Verbundene Teams haben jetzt zwei Möglichkeiten:

1. Geld zurück. Wenn Sie Geld zurückhaben möchten, müssen Sie eine E-Mail an trolling@tv2bornholm.dk senden. Die Mail muss Ihre Bootsnummer enthalten. Wir müssen bis zum 1. April Post haben. Dann überweisen wir Geld.

2. Automatische Übertragung bis 2021. Wenn wir nichts von Ihnen hören, werden Sie automatisch 2021 zum Wettbewerb übertragen. Sie behalten Ihre Bootsnummer. Wenn wir einige verfügbare Nummern erhalten, werden sie für Oktober in den Handel kommen.

Es ist seit 15 Jahren noch nie passiert, dass wir absagen mussten, aber die Umstände sind auch etwas, das ich noch nie in meinem Leben erlebt habe.

Es ist nicht wahr, dass Bornholm geschlossen ist, so dass es möglich ist, in dieser Woche im April weiter zu trollen, aber dies geschieht ohne die Infrastruktur, die wir normalerweise einrichten.

Ich hoffe, Sie alle verstehen die Situation und die Absage.

Viele Grüße

Das Team hinter TMB


Dear All

It is with great regret that I must tell you that TMB 2020 has been canceled.

We have listened to the government's recommendations and must recognize that it is not justifiable to bring together 9 nations in such a small area. We have participants coming from designated danger areas such as Northrhine-Westphalia. On top of that, I don't know how many sick messages I get here in the staff. We need around 50 employees to complete, but we don't know if we can gather that number when we
are at the end of April.

Joined teams now have two options:

1. Money back. If you want money back, you must send an email to trolling@tv2bornholm.dk Mail must contain your boat number. We must have mail before April 1st. Then we transfer money.

2. Automatic transfer to 2021. If we do not hear from you, you are automatically transferred to the competition in 2021. You keep your
boot number. If we get some available numbers, then they will go on sale for October. We expect to have a party on the opening night, so your tickets to the dinner will still be valid.

It has never happened before for 15 years that we had to cancel, but circumstances are also something that I have never ever experienced before in my life.

Bornholm is not closed, so it is possible to go trolling fishing during that week in April, but it will happen without the infrastructure that we usually bring into place.

I hope you all understand the situation and the cancellation.

All the best from Bornholm

The team behind TMB

Se også TMB's officielle hjemmeside.

 

 

Billede af fiskemaskinerBillede af både, der venter på startSå går starten!Billede af indvejede laks

 

16.3.2020 Tejn Borgerforening, c/o Brita Hansen, Lærkeløkken 6, tlf. 61 28 16 70.  E-mail Webmaster